Expert in maatwerk-productie Jarenlange ervaring PU-productie in huis Persoonlijk contact

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – FERUCOM B.V.

 1. Algemeen 

 • Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten met Ferucom B.V., met maatschappelijke zetel te Stiens, Stienzer Hegedyk 29, en met als ondernemingsnummer 82548420 (hierna de ‘verkoper’ genoemd), alsook op alle door de verkoper verstuurde offertes . Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Ongeacht wanneer zij aan de verkoper worden meegedeeld, geldt dat eventuele algemene of andere voorwaarden van de klant alleen van toepassing zijn wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 • Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zou zijn, blijven alle andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en zullen de verkoper en de klant te goeder trouw overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de betreffende bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de bepaling in acht zullen genomen worden.

2. Offertes en bestellingen

 • Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De in de offerte vermelde prijzen zijn in alle gevallen maximaal geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van de offerte. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in een offerte binden de verkoper nooit.
 • Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald in de offerte, komt een overeenkomst met de verkoper pas tot stand nadat de verkoper de bestelling schriftelijk heeft aanvaard.
 • Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de verkoper de bestelling aanvaardt. Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. De verkoper en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen.
 • De annulering van een bestelling is slechts mogelijk indien de verkoper hiermee vooraf instemt. In geval van annulering is de klant steeds van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van de verkoper om schade te vorderen voor zover die het forfaitaire bedrag te boven gaat.
 • Alle afbeeldingen en foto’s van producten en zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een website bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleurafwijkingen teweeg brengen. De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de klant over zijn producten en activiteiten. De verkoper heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden. De afmetingen, gewichten, hoeveelheden en ander technische eigenschappen, evenals de tekeningen op catalogussen en folders, worden steeds bij benadering meegedeeld. De verkoper heeft steeds het recht om wijzigingen aan te brengen aan zijn producten indien die producten geacht worden daardoor te worden verbeterd. Dergelijke wijzigingen geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of beëindigen of om dezelfde wijzigingen te eisen aan producten die reeds besteld en/of geleverd zijn.

3. Prijzen

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle in een offerte, orderbevestiging, overeenkomst vermelde prijzen “EXW 2020 Stiens”.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle in een offerte, orderbevestiging, overeenkomst, vermelde prijzen exclusief BTW.

4. Leveringstermijn

 • De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. De levering gebeurt op risico van de klant. De verkoper neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
 • Voor zover bij wet toegelaten, is de verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

5. Aansprakelijkheid en overmacht

 • Indien de verkoper aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
 • De verkoper is nimmer aansprakelijk voor:
  • Afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedkeurde zaken, terwijl de klant die redelijkerwijs wel had kunnen opmerken;
  • Schade door een foutieve montage of gebruik door de klant of een derde;
  • Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, immateriële schade en schade door bedrijfsstagnatie;
  • Schade door wijziging in milieuwetgeving na het sluiten van de overeenkomst;
  • Onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door de klant of een derde;
  • Schade door gebruik in afwijking van de gebruiksaanwijzingen;
  • Schade als gevolg van door de verkoper gegeven adviezen.
 • Iedere vordering tot vergoeding van schade dient, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen een jaar nadat de klant het schadeveroorzakende feit kende of had kunnen kennen.

6. Overmacht

 • De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Deze opsomming is niet limitatief. In geval van overmacht aan de zijde van de verkoper worden de verplichtingen van de verkoper ten aanzien van de klant opgeschort zolang de overmacht duurt.
 • Wanneer een overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de bestelling te annuleren, zonder dat hiertoe de voorafgaande toestemming van de andere partij vereist is. De klant kan in voorkomend geval geen schadevergoeding eisen van de verkoper. Hetgeen desgevallend reeds in uitvoering van de overeenkomst door de verkoper werd geleverd of gepresteerd, wordt naar verhouding afgerekend.

7. Transport en afname van de goederen

 • Leveringen door de verkoper gebeuren steeds “EXW 2020 Stiens” waarbij de klant verantwoordelijk is voor alle kosten en risico’s verbonden aan het verpakken, laden, vervoeren vanaf de magazijnen of werkplaatsen van de verkoper tot de gewenste bestemming. De goederen worden nooit verzekerd door de verkoper.
 • Wanneer de klant zelf instaat voor de regeling van het transport, zal de aansprakelijkheid en het risico verbonden aan dit transport ten laste vallen van de klant. Dit vanaf het ogenblik dat met het laden van de producten een begin wordt gemaakt
 • Het risico met betrekking tot de goederen gaat over op de klant op het tijdstip waarop de klant de goederen in ontvangst dient te nemen, ook al heeft de klant verzuimd dit te doen.
 • Indien de bestelde goederen op de leveringsdatum door de klant niet afgehaald worden, heeft de verkoper het recht om vanaf dat ogenblik en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is opslagkosten aan de klant aan te rekenen tegen een forfaitair tarief van 50 EUR/m² per (begonnen) week.

8. Intellectuele eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door verkoper. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van verkoper. De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van de verkoper zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.
 • Alle informatiemateriaal dat door de verkoper is verstrekt mag niet worden gekopieerd, doorverkocht, openbaar gemaakt of anderszins ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte informatie anders voortvloeit.
 • Het is de klant niet toegestaan het (beeld)merk van verkoper (“Ferucom”) of van een derde op de geleverde zaken te verwijderen.

9. Verwerking van persoonsgegevens en privacy

 • Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. Onder persoonsgegevens verstaat de verkoper alle informatie waarmee de persoon van de klant geïdentificeerd kan worden.
 • De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van de verkoper.
 • De verkoper zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van de verkoper. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

10. Klachten en garantie

 • De klant dient de goederen onmiddellijk bij de levering te controleren. De klant dient eventuele klachten, op straffe van verval, schriftelijk aan de verkoper binnen 8 dagen na levering mee te delen. De klacht dient een gedetailleerde opsomming bevatten van de gebreken. Het gebruik van een geleverde zaak of delen ervan geldt onweerlegbaar als aanvaarding van de geleverde goederen.
 • Klachten in verband met verborgen gebreken die bij levering redelijkerwijs niet konden worden ontdekt, dienen, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de ontdekking schriftelijk aan de verkoper te worden meegedeeld.
 • Indien er sprake is van een klacht die tijdig en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht, heeft de verkoper het recht om de betrokken goederen geheel of gedeeltelijk te vervangen. Indien de verkoper beslist om de betrokken goederen geheel of gedeeltelijk te vervangen, zal hij zelf en op zijn kosten instaan voor het ophalen van de desbetreffende goederen.
 • Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht en de verkoper conform de hierboven genoemde alinea beslist om de goederen te vervangen, is er door de verkoper geen enkele andere schadeloosstelling verschuldigd. Tevens is de door de verkoper in geval van een bewezen contractuele fout verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt tot maximaal de prijs van de betrokken goederen, exclusief BTW. In geen geval kan er door de verkoper enige vergoeding verschuldigd zijn voor onrechtstreekse of onlichamelijke schade (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste kansen, andere gevolgschade, etc.).
 • Voor de door hem verkochte nieuwe machines (en dus niet voor tweedehands machines) garandeert de verkoper gedurende een periode van 12 maanden vanaf de levering de goede werking van de machine. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies, onderhoudsinstructies zoals vermeld in het onderhoudsboekje of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik of slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen, of producten met een beperkte houdbaarheidsdatum. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar. De garantie geldt ook niet voor materiaal waarvan het merk gewijzigd of verwijderd werd of waarop niet originele onderdelen gemonteerd werden. In geval de garantie van toepassing is, zal de verkoper het vastgestelde gebrek op zijn kosten herstellen. In voorkomend geval kan er door de verkoper geen enkele andere schadeloosstelling verschuldigd zijn en heeft het uitvoeren van enige herstelling geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg.
 • De verkoper kan tot geen enkele vrijwaring voor verborgen of zichtbare gebreken gehouden zijn indien de klant zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van de aan de verkoper verschuldigde prijs niet correct heeft nageleefd.
 • Om een beroep te kunnen doen op de garantie dient de klant, op straffe van verval, het vastgestelde gebrek binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan en binnen de garantietermijn schriftelijk aan de verkoper meedelen.
 • De garantie vervalt onmiddellijk en van rechtswege indien de klant, zonder voorafgaande toestemming van de verkoper, een beroep doet op derden om herstel aan een door de verkoper geleverde zaak uit te voeren.

11. Eigendomsvoorbehoud

 • De door de verkoper geleverde goederen blijven steeds eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten door de klant, zelfs indien zij onroerend geworden zijn door inbouw of door bestemming. Totdat de door de verkoper geleverde goederen volledig zijn betaald, kunnen zij dan ook steeds door de verkoper teruggenomen worden.
 • De klant verbindt er zich tevens toe om, zolang deze niet volledig betaald zijn, niet over de geleverde goederen te beschikken noch er enig zakelijk (zekerheids-)recht op te vestigen.
 • Het eigendomsvoorbehoud geldt eveneens in geval van faillissement van de klant, voor zover de goederen zich op het ogenblik van het faillissement in natura bij de klant bevinden en niet onroerend zijn geworden door incorporatie.
 • Voor het geval dat de verkoper zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de verkoper om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de verkoper zich bevinden en de zaken terug te nemen.

12. Betaling

 • Alle facturen dienen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding op de factuur zelf, betaald te worden binnen de dertig dagen na de factuurdatum. Klachten, zelfs indien gegrond, schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. Alle kosten die gemaakt worden met het oog op het uitvoeren van de betaling zijn voor rekening van de klant. Elke factuur van de verkoper moet, in geval van betwisting , op straffe van verval, binnen de acht dagen na de ontvangst ervan door de klant geprotesteerd worden.
 • De verkoper heeft steeds het recht om al zijn schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met de schuldvorderingen waarover de klant in voorkomend geval ten opzichte van de verkoper zou beschikken.
 • Bij gebreke van tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 8% per jaar. Daarenboven is er bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 12% van het totale factuurbedrag (inclusief BTW), onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schade te bewijzen en daarvoor een schadeloosstelling te vorderen.
 • De niet-tijdige betaling van één enkele factuur heeft van rechtswege tot gevolg dat alle bedragen die door dezelfde klant op grond van andere facturen aan de verkoper verschuldigd zijn, onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling volledig opeisbaar worden, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.
 • Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een factuur kan de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk de geleverde goederen terugnemen conform artikel 11.
 • Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare handelseffecten, houdt geen schuldvernieuwing in en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • Indien de klant één van zijn essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals bijvoorbeeld de tijdige betaling van de facturen van de verkoper of de tijdige afname van de goederen, en ingeval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging en (andere) situaties waarin de verkopers redelijkerwijs mag aannemen dat de klant zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In geval van dergelijke ontbinding van de overeenkomst is de klant verplicht om de door verkoper reeds geleverde goederen op het eerste verzoek van de verkoper onmiddellijk en op eigen kosten terug te geven. Bovendien is de klant in dat geval verplicht om aan de verkoper een vergoeding voor de door de geleverde goederen ondergane waardevermindering te betalen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld in onderling akkoord of, bij gebreke daaraan, door een door de verkoper daartoe aangestelde expert.

13. Bewaring en herstelling

 • De verkoper is slechts aansprakelijk voor beschadiging of verdwijning van goederen die door de klant aan hem in bewaring gegeven werden met het oog op het opstellen van een bestek of het uitvoeren van een onderhoud of een herstelling indien in zijnen hoofde een ernstige nalatigheid kan aangetoond worden.
 • De klant is steeds verantwoordelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt door enig gebrek in een door hem aan de verkoper in bewaring gegeven goed evenals voor alle schade die voor de verkoper zou voortvloeien uit een door enige derde ingestelde vordering met betrekking tot een door de klant aan de verkoper in bewaring gegeven goed.
 • Indien de klant enig goed aan de verkoper in bewaring geeft met het oog op het uitvoeren van bepaalde werken, rust op de verkoper geen enkele verplichting om enig ander onderdeel na te zien dan de onderdelen waarop de aan de verkoper gegeven opdracht betrekking heeft. Op de verkoper rust evenmin enige verplichting om de klant op de hoogte te brengen van mogelijke tekortkomingen aan een voor onderhoud of herstelling aan de verkoper in bewaring gegeven goed.

14. Door de klant te verstrekken waarborgen

 • Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen van de verkoper in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen aantasten of kunnen aantasten, heeft de verkoper het recht om van de koper een passende waarborg te eisen. Indien de klant weigert een passende waarborg te verstrekken, heeft de verkoper het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval is er door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een schadeloosstelling te vorderen.

15. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de rechtsverhouding tussen de verkoper en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 • Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief

Met seizoenstips die je vooruit helpen Met interessante kennis en ontwikkelingen

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.